Υπουργική Απόφαση αποτελεί πλέον η απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα απολυτήρια γυμνασίων και λυκείων, καθώς η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις.

Από εδώ και πέρα, αναμένεται η δημοσίευση των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, είχε δηλώσει σχετικά:

«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου».

Δείτε αναλυτικά σε ποια απολυτήρια θα απαλείφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια:

1. Απολυτη?ριο Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
2. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
3. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? Τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
4. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
5. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
6. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
7. Απολυτη?ριο Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
8. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
9. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Δ ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
10. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
11. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
12. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
13. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Δημοσι?ου Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
14. Απολυτη?ριο Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
15. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
16. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
17. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
18. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
19. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γενικου? Λυκει?ου.
20. Απολυτη?ριο Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
21. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
22. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Δ ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
23. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
24. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
25. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
26. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου.
27. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Λυκει?ου που ε?παυσε να λειτουργει?.

Επίσης απαλείφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια από:

1. Απολυτη?ριο Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
2. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
3. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? Τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
4. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
5. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
6. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Δημοσι?ου Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
7. Απολυτη?ριο Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
8. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
9. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
10. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
11. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
12. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Δημοσι?ου Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
13. Απολυτη?ριο Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
14. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
15. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
16. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
17. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
18. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Ημερησι?ου Γυμνασι?ου.
19. Απολυτη?ριο Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
20. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
21. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
22. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
23. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
24. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Εσπερινου? Γυμνασι?ου.
25. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Ιδιωτικου? Γυμνασι?ου που ε?παυσε να λειτουργει?.

Το ίδιο θα συμβεί και στα απολυτήρια των εξής σχολείων:

1. Απολυτη?ριο Γυμνασι?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
2. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γυμνασι?ου. (Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
3. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Γυμνασι?ου. (Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
4. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γυμνασι?ου
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
5. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γυμνασι?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
6. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γυμνασι?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
7. Απολυτη?ριο Γενικου? Λυκει?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
8. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γενικου? Λυκει?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
9. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου. (Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
10. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου.
(Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
11. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου. (Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)
12. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γενικου? Λυκει?ου. (Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο με Λυκειακε?ς Τα?ξεις)

Το ίδιο και στα:

1. Απολυτη?ριο Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
2. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
3. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
4. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
5. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
6. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γυμνασι?ου (Μουσικο? Γυμνα?σιο)
7. Απολυτη?ριο Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο)
8. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο)
9. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο)
10. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο) 11. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο) 12. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γενικου? Λυκει?ου (Μουσικο? Γενικο? Λυ?κειο)

Τέλος απαλείφονται τα πεδία θρήσκευμα και ιθαγένεια από:

1. Απολυτη?ριο Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
2. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
3. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? Τα?ξης Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
4. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
5. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
6. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γυμνασι?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
7. Απολυτη?ριο Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
8. Αποδεικτικο? Απο?λυσης Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
9. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Γ ? Τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
10. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Β ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
11. Αποδεικτικο? Σπουδω?ν Α ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.
12. Πιστοποιητικο? Σπουδω?ν Γενικου? Λυκει?ου Διαπολιτισμικη?ς Εκπαι?δευσης.

Πηγή: skai.gr