Με την ε?κτη γενια? Corsa, ο Γερμανο?ς κατασκευαστη?ς προσφε?ρει για πρω?τη φορα? μι?α ηλεκτρικη? ε?κδοση (με μπαταρι?α) με αυτονομι?α ε?ως 330 χιλιόμετρα. Η Opel επε?λεξε το δημοφιλε?στερο μοντε?λο της για να φε?ρει την ηλεκτροκι?νηση στο ευρυ? κοινο?. Το Opel Corsa ει?ναι το απο?λυτο best seller. Πα?νω απο? 13,6 εκατομμυ?ρια μονα?δες ε?χουν κατασκευαστει? απο? το 1982. Το Corsa ε?γινε το μεταφορικο? με?σο εκατομμυρι?ων ανθρω?πων και τω?ρα τους προσφε?ρει την ευκαιρι?α να οδηγου?ν με μηδενικου?ς ρυ?πους. Ο παραγγελίες για την ε?κτη γενια? Corsa θα ξεκινη?σουν με πρω?το το Corsa-e, ενω? θα ακολουθη?σουν εκδο?σεις πετρελαι?ου και βενζι?νης.

Η Opel κατασκευα?ζει αυτοκι?νητα τα τελευται?α 120 χρο?νια και ανε?καθεν, οι τεχνολογι?ες της η?ταν προσιτε?ς απο? το ευρυ? κοινο?. Το νε?ο Corsa-e υιοθετει? προηγμε?νη τεχνολογι?α ηλεκτροκι?νησης. Με αυτονομι?α ε?ως 330 km, συ?μφωνα με το WLTP1, ει?ναι κατα?λληλο για καθημερινη? χρη?ση χωρι?ς περιορισμου?ς. Η μπαταρι?α 50 kWh μπορει? να φορτιστει? στο 80% της χωρητικο?τητα?ς της (ταχει?α φο?ρτιση) σε 30 λεπτα?. Το Corsa-e υποστηρι?ζει ο?λες τις επιλογε?ς φο?ρτισης –με?σω καλωδι?ου, επιτοι?χιου πι?νακα η? ταχυφορτιστη?– ενω? η μπαταρι?α καλυ?πτεται απο? οκταετη? εγγυ?ηση. Η κατα?σταση φο?ρτισης μπορει? να ελε?γχεται με?σω της εφαρμογη?ς «myOpel», με σκοπο? τη βελτιστοποι?ηση του χρο?νου και του κο?στους φο?ρτισης, σε ο?λες τις περιπτω?σεις.

Επιπλε?ον, η αυτονομι?α μπορει? να προσαρμο?ζεται απο? τον οδηγο?, ο οποι?ος ε?χει στη δια?θεση? του τρι?α προγρα?μματα οδη?γησης – Normal, Eco και Sport. Το Sport mode αυξα?νει την απο?κριση και τη δυναμικη? συμπεριφορα?, με με?τριες επιπτω?σεις στην αυτονομι?α. Στο Eco mode, το Corsa-e γι?νεται δρομε?ας μεγα?λων αποστα?σεων, αυξα?νοντας σημαντικα? την αυτονομι?α.

Το συ?στημα κι?νησης του Corsa-e συνδυα?ζει οδη?γηση μηδενικω?ν ρυ?πων με με?γιστη οδηγικη? απο?λαυση. Με ισχυ? 100kW (136hp) και με?γιστη, α?μεσα διαθε?σιμη, ροπη? 260 Nm, επιτυγχα?νει αξιοσημει?ωτη απο?κριση, ευελιξι?α και δυναμικε?ς επιδο?σεις. Χρεια?ζεται μο?λις 2,8 δευτερο?λεπτα για να επιταχυ?νει απο? στα?ση στα 50 km/h, και μο?νο 8,1 δευ?τερα για το σπριντ 0-100 km/h – τιμε?ς εφα?μιλλες των σπορ αυτοκινη?των.

Σπορ σχεδίαση

Η δυναμικη? εμφα?νιση του Corsa-e υποστηρι?ζεται απο? σπορ σχεδι?αση, ενω? οι συμπαγει?ς εξωτερικε?ς διαστα?σεις των προηγου?μενων γενιω?ν ε?χουν διατηρηθει?. Με μη?κος 4,06 μ., παραμε?νει ε?να ευε?λικτο, πρακτικο? πενταθε?σιο, με ε?ξυπνη δια?ταξη χω?ρων. Η γραμμη? οροφη?ς παραπε?μπει σε μοντε?λο coupe και ει?ναι 48mm χαμηλο?τερη απο? αυτη? του προκατο?χου του, χωρι?ς ο?μως να περιορι?ζει τον χω?ρο για το κεφα?λι των επιβατω?ν.

Ο οδηγο?ς κα?θεται 28mm χαμηλο?τερα. Η οδικη? συμπεριφορα? και οι δυναμικε?ς επιδο?σεις ωφελου?νται απο? το χαμηλο?τερο κε?ντρο βα?ρους. Η πιο α?μεση απο?κριση και η δυναμικη? συμπεριφορα? αυξα?νουν την απο?λαυση πι?σω απο? το τιμο?νι. Το μοντε?ρνο εσωτερικο?, με πλη?ρως ψηφιακο? κόκπιτ μπορει? να αναβαθμιστει? περαιτε?ρω με δερμα?τινα καθι?σματα.Τεχνολογι?ες και συστη?ματα υποστη?ριξης οδηγου?, που κατα? κανο?να χαρακτηρι?ζουν ανω?τερες κατηγορι?ες οχημα?των, κα?νουν το ντεμπου?το τους στο Corsa-e. Ενα απο? αυτα? ει?ναι το προσαρμοζο?μενο, αντιθαμβωτικο? συ?στημα φωτισμου? IntelliLux LED® matrix, που η Opel προσφε?ρει για πρω?τη φορα? στην κατηγορι?α μικρω?ν αυτοκινη?των. Τα οκτω? στοιχει?α LED, ελεγχο?μενα απο? μία εμπρο?ς κα?μερα υψηλη?ς ανα?λυσης νε?ας γενια?ς, προσαρμο?ζουν συνεχω?ς τη φωτεινη? δε?σμη στις επικρατου?σες κυκλοφοριακε?ς συνθη?κες και στο περιβα?λλον. Προηγμε?να συστη?ματα υποστη?ριξης οδηγου? αυξα?νουν αισθητα? το επι?πεδο ασφα?λειας. Χα?ρη στη νε?α εμπρο?ς κα?μερα, το συ?στημα αναγνω?ρισης οδικη?ς ση?μανσης ανιχνευ?ει τω?ρα προ?σθετες πληροφορι?ες, ο?πως ση?ματα LED. Τα ο?ρια ταχυ?τητας δε, που αποθηκευ?ονται στο συ?στημα εμφανι?ζονται στην οθο?νη. Προσαρμοζο?μενος ε?λεγχος ταχυ?τητας με την υποστη?ριξη ραντα?ρ και συ?στημα προστασι?ας flank-guard που λειτουργει? με αισθητη?ρα κα?νουν την πρεμιε?ρα τους στο νε?ο Corsa. Επι?σης, διατι?θεται συ?στημα υποβοη?θησης πλαι?νου? τυφλου? σημει?ου και μι?α ποικιλι?α συστημα?των υποβοη?θησης στα?θμευσης.

Νε?α συστη?ματα infotainment διασφαλι?ζουν πλη?ρη συνδεσιμο?τητα για τους οδηγου?ς και τους επιβα?τες του νε?ου Corsa. Το Multimedia Navi με ε?γχρωμη οθο?νη αφη?ς 7,0΄΄, ο?πως και η κορυφαι?α προ?ταση Multimedia Navi Pro με ε?γχρωμη οθο?νη αφη?ς 10,0΄΄, προσφε?ρουν επι?σης τη νε?α υπηρεσι?α τηλεματικη?ς «Opel Connect». Χρη?σιμες λειτουργι?ες, ο?πως Live Navigation με ενημε?ρωση για την κυκλοφορι?α σε πραγματικο? χρο?νο, καθω?ς και α?μεση συ?νδεση με τις υπηρεσι?ες οδικη?ς βοη?θειας και κλη?σης ε?κτακτης ανα?γκης, παρε?χουν προ?σθετη ξεγνοιασια? σε οδηγου?ς και επιβα?τες.

Άρης Γαλανόπουλος