ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

H νέα οικονομική πρόταση της ΑΙΧΑΜ έφτασε και θα προσφέρει την επιλογή ενός αυτοκινήτου που... αγαπάει την πόλη.

• Κλωβο?ς ασφαλει?ας στην καμπι?να των επιβατω?ν με 4 αστε?ρια στα Crash Tests.
• Πα?ντα με τον αξιο?πιστο κινητη?ρα KUBOTA Diesel 480cc IAΠΩΝΙΑΣ
• Κατανα?λωση
3 λι?τρα Diesel/100χλμ.
• Aυτονομι?α 500 χλμ.
• Eκπομπε?ς ρυ?πων 80 γραμ./χλμ.
• Μοντε?ρνα σχεδι?αση ταμπλω? με ευκρινη? ο?ργανα.
• Χω?ρος αποσκευω?ν 700 ε?ως 1.100 λι?τρα ανα?λογα το μοντε?λο.

Αρχικά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός αυτοκινήτου ΑΙΧΑΜ;
1. Δεν ε?χει τεκμη?ριο (λο?γω του ο?τι κυκλοφορει?
με α?δεια μοτοποδηλα?του συ?μφωνα με τον Κ.Ο.Κ.).
2. Τε?λη κυκλοφορι?ας 15€ τον χρο?νο (λο?γω του ο?τι κυκλοφορει? με α?δεια μοτοποδηλα?του).
3. Νε?ος, αθο?ρυβος κινητη?ρας Diesel (Το Διαμα?ντι της Ιαπωνι?ας).
4. Αυτονομι?α με 16€/500 χλμ. με?σα στην πο?λη η? 3 λι?τρα στα 100 χλμ.
5. Δα?πεδο αλουμινι?ου στο αμα?ξωμα.
6. Χαμηλα? ασφα?λιστρα. Μο?νο 180€ το ε?τος.
7. Νο 1 Κατασκευαστη?ς στην Ευρω?πη απο? το 1975 στην Κατηγορι?α Ελαφρω?ν Αυτοκινη?των.
8. Α?φθονη επα?ρκεια ανταλλακτικω?ν και φθηνο? service κα?θε 10.000 χλμ. Κο?στος service 65€ μο?νο.

Συμπε?ρασμα... Η ε?ξυπνη αγορα?!
Φθηνο? στην ετη?σια χρη?ση, με αξιο?πιστο και οικονομικο? κινητη?ρα και υψηλη? τιμη? μεταπω?λησης.

Ασφα?λεια
Η AIXAM ει?ναι ο πρω?τος κατασκευαστη?ς αυτοκινου?- μενων οχημα?των, που υπε?βαλλε τις κατασκευε?ς του σε δυνατα? Crash Tests πριν 25 χρο?νια. Η φιλοσοφι?α μας “Πρω?τα η ασφα?λεια” πρυτανευ?ει. Ο αλουμινε?νιος “κλωβο?ς” αντε?χει χτυπη?ματα απο? παντου? με επιτυχι?α, οι επιβα?τες νιω?θουν και ει?ναι ασφαλει?ς.
Eπιτυχι?α 4 ( ????) αστε?ρων στα Crash Tests.

Κινητη?ρια δυ?ναμη
Το νε?ο μοτε?ρ KUBOTA Diesel KDI/Z482 ει?ναι ε?να μικρο? διαμα?ντι. Καταναλω?νει 3,00 λι?τρα diesel στα 100 χλμ. μικτη?ς κι?νησης και εκπε?μπει την μικρο?τερη ρυ?πανση απο? ο?λα τα οχη?ματα εκτο?ς των απολυ?τως ηλεκτρικω?ν και αυτω?ν που κινου?νται με υδρογο?νο. Η τε?λεια μο?νωση του διαμερι?σματος μηχανη?ς κα?νουν τα AIXAM σειρα? Sensation σχεδο?ν αθο?ρυβα.

Αποδοχή Cookies
Το site sport-fm.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ