Η προετοιμασία του Ηρακλή αρχίζει το Σάββατο στο Ιβανώφειο και οι αφίξεις των νέων αποκτημάτων συνεχίζονται. Σήμερα έφτασαν στην Θεσσαλονίκη οι Εντ Ντάνιελ και Μπράντον Τσίλντρες.

Ο Ντάνιελ έφθασε ακτοπλοϊκώς από την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα και από εκεί στην πόλη, με τη σύζυγο του και τον γιο του και δήλωσε χαρούμενος που επιστρέφει στην Ελλάδα. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω για μια ιστορική ομάδα οπως ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο. Έχουμε δύσκολη σεζόν όποτε θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να μιλήσουμε στο γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μπράντον Τσίλντρες έφθασε μέσω Μονάχου σήμερα το μεσημέρι μας και τόνισε κι αυτός την ανυπομονησία του να μπει στο γήπεδο. «Είναι για μένα κάτι νέο και παράλληλα ελκυστικό αφού δεν έχω ξαναπαίξει στην Ευρώπη και γνωρίζω ότι είναι διαφορετικό το μπάσκετ εδώ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αρέσει σε όλους και γι’ αυτό χάρηκα όταν ήρθε η πρόταση από τον Ηρακλή που έμαθα ότι είναι μια πολύ ιστορική ομάδα της χώρας και με ένθερμους οπαδούς. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω, ελπίζω η κατάσταση να μας βοηθήσει, όπως και τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου».

Σήμερα, επίσης, αναμένεται και ο Μάικ Μουρ στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν ο Βαγγέλης Ζιάγκος θα περιμένει, την άλλη εβδομάδα, τους Σκοτ Σαγκς και Ολιβιέρ Χάνλαν για να έχει πλήρες ρόστερ για την προετοιμασία.

View this post on Instagram

!? Στη Θεσσαλονι?κη βρι?σκονται ο Εντ Ντα?νιελ και ο Μπρα?ντον Τσι?λντρες για να ενσωματωθου?ν α?μεσα στην προετοιμασι?α του ΗΡΑΚΛΗ που αρχι?ζει επιση?μως το Σα?ββατο στο Ιβανω?φειο. !?Ο Ντα?νιελ ε?φθασε ακτοπλοι?κω?ς απο την Ιταλι?α στην Ηγουμενι?τσα και απο? εκει στην πο?λη, με τη συ?ζυγο του και τον γιο του και δη?λωσε χαρου?μενος που επιστρε?φει στην Ελλα?δα. «Ει?μαι ενθουσιασμε?νος που θα παι?ξω για μια ιστορικη? ομα?δα οπως ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ανυπομονω? να μπω στο γη?πεδο. Ε?χουμε δυ?σκολη σεζο?ν ο?ποτε θα πρε?πει να δουλε?ψουμε σκληρα? και να μιλη?σουμε στο γη?πεδο», το?νισε χαρακτηριστικα?. !?Ο Μπρα?ντον Τσι?λντρες ε?φθασε με?σω Μονα?χου ση?μερα το μεσημερι στην πο?λη μας και το?νισε κι αυτο?ς την ανυπομονησι?α του να μπει στο γη?πεδο. «Ειναι για με?να κατι νε?ο και παρα?λληλα ελκυστικο? αφου? δεν εχω ξαναπαι?ξει στην Ευρω?πη και γνωρι?ζω οτι ει?ναι διαφορετικο? το μπα?σκετ εδω?. Η Ελλα?δα ειναι μια χω?ρα που αρεσει σε ο?λους και γι αυτο χα?ρηκα ο?ταν η?ρθε η προ?ταση απο? τον ΗΡΑΚΛΗ που ε?μαθα οτι ειναι μια πολυ? ιστορικη? ομα?δα της χω?ρας και με ε?νθερμους οπαδου?ς. Ανυπομονω? να τους γνωρι?σω, ελπι?ζω η κατα?σταση να μας βοηθη?σει, οπως και τους συμπαι?κτες μου και τους προπονητε?ς μου». !?Ση?μερα αναμε?νεται και ο Μα?ικ Μουρ στη Θεσσαλονι?κη και κατο?πιν ο Βαγγε?λης Ζια?γκος θα περιμε?νει, την αλλη εβδομα?δα, τους Σαγκς και Χανλαν για να ε?χει πλη?ρες ρο?στερ για την προετοιμασι?α.

A post shared by Iraklis B.C. (@iraklisbcofficial) on

ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του ΣΠΟΡ FM στο youtube