Την προσεχή Πέμπτη ξεκινάει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο φέρει τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».

Όπως γίνεται σαφές από τον τίτλο, η «σύμβαση Macolin» (προφέρεται «Μακολάν») είναι μια συμφωνία των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία έχει υπογραφεί (και από την χώρα μας) από το 2014 και η ελληνική Βουλή έρχεται μετά από 5 ολόκληρα χρόνια να την υιοθετήσει και να την κάνει νόμο του κράτους.

Η «σύμβαση Macolin» είναι –πολύ συνοπτικά- ένα διεθνές εργαλείο, το οποίο θα παράσχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Το πλεονέκτημα της εν λόγω Σύμβασης είναι ότι επιτρέπει να καθορίζονται κοινά συμφωνηθείσες προδιαγραφές και αρχές, ώστε να προλαμβάνεται, να εντοπίζεται και να τιμωρείται η χειραγώγηση αγώνων.

Η Σύμβαση αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν 41 άρθρα και το sport-fm.gr σας παρουσιάζει τα σημαντικότερα από αυτά.

Ειδικότερα:

-Το άρθρο 4 αφορά στο συντονισμό των συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με τις πολιτικές και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι κρατικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων. Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων, ενθαρρύνοντας τους αθλητικούς οργανισμούς, τους διοργανωτές αγώνων και τους διοργανωτές αθλητικού στοιχήματος και καταλείποντάς τους ευρύ περιθώριο ευελιξίας και επιλογής μέσων.

-Το άρθρο 6 αφορά στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα, με στόχο την ισχυροποίηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων. Η διάταξη καλύπτει τόσο τους αθλητικούς οργανισμούς και οργανωτές αγώνων, όσο και έτερες ομάδες, όπως οι νέοι αθλητές, οι κριτές αλλά και το γενικό κοινό.

-Το άρθρο 7 αφορά σε μέτρα που θα ληφθούν από αθλητικούς οργανισμούς και οργανωτές αγώνων προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Η λεπτομερειακή διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου έχει σκοπό να καταδείξει την πληθώρα των τρόπων με τους οποίους το αθλητικό κίνημα μπορεί να οργανωθεί. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η έγκριση και εφαρμογή πειθαρχικών κυρώσεων και μέτρων, τα οποία θα σέβονται τις γενικές αρχές του δικαίου που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο και θα εγγυώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων. Παράλληλα οι διοικητικές κυρώσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης από αλλοδαπές αθλητικές ομοσπονδίες και διεθνείς ομοσπονδίες. Τέλος η πειθαρχική ευθύνη δεν αποκλείει την ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη εντός του πλαισίου των κυρώσεων των εθνικών δικαστηρίων, καθώς οι αθλητικές πειθαρχικές κυρώσεις υπάγονται σε διαφορετική δικαιοδοσία.

-Το άρθρο 9 ορίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές για την αγορά αθλητικού στοιχήματος ή άλλες αρμόδιες αρχές έχουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αθλητικών φορέων και των διοργανωτών αθλητικού στοιχήματος, την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη διοργάνωση αθλητικού στοιχήματος και να ασκούν την εποπτεία για τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς.
Οι διοργανωτές ωστόσο παράνομου στοιχηματισμού αποτελούν απειλή για τους αθλητικούς αγώνες, καθώς δρουν δίχως έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, οι πελάτες τους είναι συνήθως απρόθυμοι να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δραστηριότητα. Οι δύο αυτές καταστάσεις καθιστούν δύσκολο και περίπλοκο το έργο των αρμοδίων υπηρεσιών.

-Το άρθρο 11 απαιτεί από τα συμβαλλόμενα Μέρη να εξετάσουν την υιοθέτηση των πλέον κατάλληλων μέσων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για την καταπολέμηση του παράνομου αθλητικού στοιχήματος.

-Η καταπολέμηση της χειραγώγησης απαιτεί ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών για διάφορα ζητήματα μεταξύ των οικείων δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, των αθλητικών οργανισμών, των διοργανωτών αγώνων, των διοργανωτών αθλητικού στοιχήματος και των εθνικών πλατφορμών. Δυνάμει του άρθρου 12, τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνολική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, σε συμμόρφωση πάντοτε προς την εθνική νομοθεσία.

-Το άρθρο 13 προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία μιας εθνικής πλατφόρμας, ως εργαλείου χρήσιμου στη μάχη για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων. Ο ορισμός της πλατφόρμας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Μερών και γίνεται με βάση την εθνική νομοθεσία. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως πληροφοριακό κέντρο που συλλέγει και διαδίδει πληροφορίες.

-Το άρθρο 15 επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η χειραγώγηση αγώνων θα οδηγήσει στην επιβολή ποινικών κυρώσεων, όταν ενέχει εξαναγκασμό, διαφθορά ή απάτη, όπως αυτά καθορίζονται από την εσωτερική νομοθεσία. Το άρθρο δεν καθιστά υποχρεωτικά τη θέσπιση ενός ενιαίου αδικήματος για τη χειραγώγηση αγώνων, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους της Σύμβασης είτε να εφαρμόσει την υπάρχουσα γενική νομοθεσία είτε να θεσπίσει νέα ειδικότερα αδικήματα.

-Το άρθρο 16 αφορά στην υιοθέτηση, στην εσωτερική έννομη τάξη, των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ποινικό αδίκημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που προέρχεται από τη χειραγώγηση αγώνων. Τα Μέρη καλούνται να εντάξουν την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στο οικείο πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

-Η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων συχνά διεξάγεται από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που περιλαμβάνουν πολλά μεμονωμένα άτομα, καθένα από τα οποία συμβάλλει με τον δικό του τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στην διάπραξη των παράνομων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό το άρθρο 17 έχει σκοπό τη θέσπιση ως ποινικών αδικημάτων, της συνδρομής και ενθάρρυνσης της διάπραξης των αδικημάτων που καλύπτονται από το άρθρο 15 της Σύμβασης.

-Το άρθρο 20 έχει στόχο να δώσει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα, στην πορεία ποινικών ερευνών για διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 15 έως 17, να διασφαλίσουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ως κατεπείγουσα διατήρηση των αποθηκευμένων δεδομένων στον υπολογιστή νοείται η σειρά μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να παραγγείλουν την κατεπείγουσα διατήρηση των συγκεκριμένων δεδομένων των υπολογιστών, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να απωλεσθούν.

-Το άρθρο 21 αφορά στη διασφάλιση της προστασίας ατόμων που κατέχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανά αδικήματα που αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και μάρτυρες. Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα ιδιαίτερα για άτομα που προσεγγίζονται ή υφίστανται πίεση από εγκληματικές οργανώσεις. Η αποτελεσματική προστασία των εν λόγω ατόμων και μαρτύρων αυξάνει την προθυμία τους να καταθέσουν.

-Το άρθρο 22 αφορά στη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 17, είναι αποτελεσματικές, έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 23, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

-Η δήμευση και κατάσχεση προϊόντων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα ή που προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 25 δίδει τη δυνατότητα κατάσχεσης αγαθών, εγγράφων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την διάπραξη των εγκλημάτων των άρθρων 15 έως 17.

-Σύμφωνα με το άρθρο 26 τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο ερευνών, διώξεων και δικαστικών διαδικασιών σχετικών με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 17.

-Σκοπός του άρθρου 29 είναι η διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 διορίζεται εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. Στην εν λόγω Επιτροπή κάθε συμβαλλόμενο Μέρος έχει μία ψήφο. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης προβλέπονται στο άρθρο 31.