Απολυτήριοι τίτλοι χωρίς αναγραφή θρησκεύματος και με αναφορά όχι μόνο του επωνύμου του πατέρα αλλά και της μητέρας δίνονται εφέτος στους απόφοιτους μαθητές.

Σε προεκλογικό φόντο ο υπουργό Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θέλησε να αφήσει τη «σφραγίδα του» ακόμα και στους απολυτήριους τίτλους και στους τίτλους προόδου των μαθητών. Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια καλεί τους Διευθυντές τους, πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών, να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το επώνυμο μητέρας και όχι το γένος, όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου δίνονται φέτος στους απόφοιτους μαθητές των ελληνικών σχολείων απολυτήριοι τίτλοι χωρίς θρήσκευμα.

Δεν μπορεί να αναγραφεί το θρήσκευμα στα απολυτήρια αν δεν υπάρχει πρώτα υπεύθυνη δήλωση, όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία ορίζει τα εξής: "Στοιχει?α που δεν αναγρα?φονται στις ταυτο?τητες η? στα πιστοποιητικά γε?ννησης δεν καταχωρι?ζονται στα υπηρεσιακα? βιβλι?α και ε?ντυπα, εκτο?ς αν δηλω?νονται με υπευ?θυνη δη?λωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονε?ων η? του/των κηδεμο?να/ων του/της μαθητη?/τριας".

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση, σε περι?πτωση:

Α) Αλλαγη?ς των στοιχει?ων ταυτο?τητας λο?γω διο?ρθωσης καταχωρισμε?νου φυ?λου, εφο?σον συντρε?χουν α?πασες οι νο?μιμες πρου?ποθε?σεις, χορηγει?ται αποδεικτικο? απο?λυσης (απολυτηρι?ου η? πτυχι?ου) υπο? τα νε?α στοιχει?α ταυτο?τητας, εφο?σον απο? τα υποβληθε?ντα δικαιολογητικα? προκυ?πτει ταυτοπροσωπι?α με το προ?σωπο στο ο?νομα του οποι?ου ει?χε εκδοθει? ο τι?τλος. Για λο?γους προστασι?ας των προσωπικω?ν δεδομε?νων του προσω?που, στο αποδεικτικο? απο?λυσης που εκδι?δεται, δεν θα πρε?πει να αναγρα?φονται τα προηγου?μενα στοιχει?α της ταυτο?τητας ου?τε και ο λο?γος μεταβολη?ς τους.

Β) Υιοθεσι?ας, στο αποδεικτικο? απο?λυσης (απολυτηρι?ου η? πτυχι?ου) που εκδι?δεται μετα? την τε?λεση της υιοθεσι?ας, πρε?πει να αναγρα?φονται μο?νο τα νε?α στοιχει?α ταυτο?τητας που απε?κτησε ο/η υιοθετου?μενος/η με τη νο?μιμη διαδικασι?α χωρι?ς καμι?α αναφορα? των παλαιω?ν και χωρι?ς μνει?α του λο?γου μεταβολη?ς.

Στις παραπάνω δύο περιπτω?σεις Α και Β η συ?νδεση του αποδεικτικου? απο?λυσης (απολυτηρι?ου η? πτυχι?ου) με τον πρωτο?τυπο τι?τλο εξασφαλι?ζεται με την αναφορα? στο εκδιδο?μενο αποδεικτικο? ο?τι «στο ο?νομα του/της ι?διου/ι?διας ε?χει εκδοθει? το με αρ. πρωτ.... απολυτη?ριο/πτυχι?ο» και με παρα?λληλη καταχω?ριση με επισημειωματικη? πρα?ξη στο Μητρω?ο Μαθητη? της επελθου?σας μεταβολη?ς των στοιχει?ων λο?γω της υιοθεσι?ας η? της διο?ρθωσης καταχωρισμε?νου φυ?λου. Στις ανωτε?ρω περιπτω?σεις, δεν εκδι?δεται νε?ος απολυτη?ριος τι?τλος».

Με?χρι την ε?ξοδο του/της μαθητη?/τριας απο? το σχολει?ο ει?ναι δυνατη? η αποκατα?σταση στο ορθο? των εσφαλμε?νων στοιχει?ων ταυτο?τητας του/της, μετα? απο? αι?τηση του κηδεμο?να η? του/της ι?διου/ας, εφο?σον ει?ναι ενη?λικος/η.

Η αποκατα?σταση στο Μητρω?ο Μαθητω?ν/ τριω?ν πραγματοποιει?ται απο? τον/τη Διευθυντη?/ντρια του σχολει?ου με ερυθρα? γραφη?, συ?μφωνα με την αστυνομικη? ταυτο?τητα του/της μαθητη?/τριας η?, αν δεν υπα?ρχει αυτη?, συ?μφωνα με πιστοποιητικο? του οικει?ου Δη?μου/ Δημοτικη?ς Ενο?τητας.

Για τους/τις μαθητε?ς/τριες που ει?ναι πολι?τες ξε?νων κρατω?ν, η αποκατα?σταση πραγματοποιει?ται συ?μφωνα με ε?γγραφο αρμο?διας υπηρεσι?ας του ξε?νου κρα?τους θεωρημε?νο και επι?σημα μεταφρασμε?νο. Η διο?ρθωση σφραγι?ζεται και μονογραφει?ται απο? τον/τη Διευθυντη?/ντρια του σχολει?ου.

Διο?ρθωση στο Μητρω?ο Μαθητω?ν/τριω?ν με επισημειωματικη? πρα?ξη και συ?νταξη σχετικου? πρακτικου? μπορει? να λαμβα?νει χω?ρα και μετα? την ε?ξοδο του/της μαθητη?/τριας απο? το σχολει?ο με την προσκο?μιση των αναγκαι?ων για την απο?δειξη εγγρα?φων.

Πηγή: Protothema.gr