Επικαιρότητα

ΕΦΚΑ: Περισσότερες δόσεις, αυστηρότεροι όροι

Απαγόρευση υπαγωγής σε νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για την ίδια οφειλή εάν ο οφειλέτης «χάσει» δύο πληρωμές εντός 12 μηνών.

Ηλεκτρονικά µπορούν οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, ώστε με ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ να διακανονίσουν την οφειλή τους, να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα αλλά και προστασία από τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Στα ευεργετήματα της ρύθμισης περιλαμβάνεται επίσης και η παύση της ποινικής δίωξης εις βάρος του οφειλέτη, με τη σχετική δικογραφία να τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Προσοχή, όμως. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης η υπόθεση θα ανασύρεται από το αρχείο, προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Παράλληλα, και για πρώτη φορά σε ρύθμιση, προβλέπεται απαγόρευση υπαγωγής σε νέα ρύθμιση για την ίδια οφειλή εάν ο οφειλέτης «χάσει» δύο δόσεις εντός 12 μηνών.

Λύση για μικρές οφειλές
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών, με το υπουργείο Εργασίας και τα στελέχη ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ να εκτιμούν ότι μπορούν να υπαχθούν σε αυτή χιλιάδες μικροοφειλέτες για ποσά έως 5.000 ή και 10.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται πλέον σε 45,46 δισ. ευρώ, με μόλις 6,3 δισ. να έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. Βέβαια, χρέη έως 10.000 ευρώ, που σωρευτικά ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ, έχουν 1.654.324 οφειλέτες, κυρίως επαγγελματίες και κατά δεύτερο λόγο επιχειρήσεις. Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν 356.208, ενώ το ανεξόφλητο χρέος ανερχόταν σε 4,2 δισ. ευρώ. Στην πάγια ρύθμιση των έως 12 δόσεων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, είχαν υπαχθεί 97.559 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, με συνολικό χρέος 578,5 εκατ. ευρώ. Και αυτές βάσει της εγκυκλίου μπορούν να υπαχθούν πλέον στις 24 δόσεις, όμως η διαδικασία μπορεί να γίνει στα κατά τόπους καταστήματα του ΚΕΑΟ, καθώς η ηλεκτρονική διαδικασία θα «ανοίξει» τις επόμενες ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν υπαχθεί στην αρχική «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων το αργότερο έως 28/11/2022.

ΕΦΚΑ: Περισσότερες δόσεις, αυστηρότεροι όροι

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κύριας οφειλής που έπειτα από αίτηση θα υπαχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση θα επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής σε αυτήν με επιτόκιο ίσο με εκείνο της αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Εφόσον, δε, ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της νέας ρύθμισης θα ισχύουν μια σειρά από ευεργετήματα, όπως:

• Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

• Παραγραφή του αξιόποινου και παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος του οφειλέτη. Η σχετική δικογραφία θα τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Σε περίπτωση απώλειας του διακανονισμού, το ΚΕΑΟ θα ενημερώσει αμελλητί και θα υποβάλλει βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος θα ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Προσοχή, όμως. Εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει ανάλογη ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, θα αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του αλλά και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

• Αναστολή της εκτέλεσης ποινής που έχει επιβληθεί ή διακοπή σε περίπτωση που η εκτέλεσή της είχε αρχίσει.

• Αναστολή της συνέχισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Οι αιτήσεις για υπα-γωγή στη νέα πάγια ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

• Αναστολή του χρόνου παραγραφής των οφειλών.

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οσο για τις επόμενες δόσεις, αυτές θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Πότε χάνεται η ρύθμιση
Η ρύθμιση θα χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

• Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση εντός εκάστου δωδεκαμήνου ρύθμισης.

• Δημιουργηθεί νέα οφειλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού της δόσης.

Εφόσον η ρύθμιση χαθεί, χάνονται και όλα τα ευεργετήματα που προκύπτουν από αυτή, καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο και των αναλογούντων σε αυτό προσαυξήσεων και επανενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Παράλληλα, και βάσει του νόμου, απαγορεύεται η υπαγωγή της συγκεκριμένης οφειλής σε νέα ρύθμιση.

11,6% η ανεργία
Σημάδια αποκλιμάκωσης εμφάνισε και τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, υποχωρώντας στο 11,6% από 13,3% τον Οκτώβριο του 2021 και 12% τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Ετσι, με εξαίρεση το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, κατά το οποίο το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε αμείωτο στο 12,7%, συμπληρώνονται 8 μήνες μέσα στο 2022 κατά τους οποίους το ποσοστό ανεργίας μειώνεται.

Αναλυτικά, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο ανήλθε στο 11,6% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 13,3% τον Οκτώβριο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 12,0% τον Σεπτέμβριο του 2022. Βέβαια, και αυτό φαίνεται πως προβληματίζει τους οικονομολόγους, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.138.113 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 37.032 άτομα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 (-0,9%) και αύξηση κατά 99.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021 (+2,5%). Οι άνεργοι ανήλθαν σε 542.941 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά 78.425 άτομα συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021 (-12,6%).

Πηγή: Kathimerini.gr

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά βίντεο

close menu
x