Επικαιρότητα

Πάρος: Γυναίκα έσκισε την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για το εμβόλιο

Σύγχυση και αναστάτωση επικράτησε την ώρα εκείνη μεταξύ του εκκλησιάσματος που δεν ήξερε πώς να αντιδράσει μπροστά στην απρόσμενη τροπή που πήρε η ανάγνωση της εγκυκλίου.

Ένα τραγελαφικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε ξωκλήσι σε χωριό της Πάρου την Κυριακή 25 Ιουλίου.

Όταν η Λειτουργία τελείωσε και ήρθε η ώρα να διαβαστεί από τον άμβωνα η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες και τάσσεται υπέρ των εμβολιασμών, ο ιερέας παρέδωσε το έγγραφο της εγκυκλίου στον ψάλτη με τον τελευταίο να αρνείται να το διαβάσει.

Τότε, όταν ο ίδιος ο ιερέας πήρε το έγγραφο και ξεκίνησε να το διαβάζει προς τους πιστούς, ένα αναπάντεχο γεγονός έφερε τα πάνω κάτω στο μικρό ναό. Γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ξωκλήσι, άρπαξε ξαφνικά την εγκύκλιο από τα χέρια του ιερέα και την έσκισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ποιμνίου που έμεινε εμβρόντητο να κοιτάζει το απρόσμενο θέαμα!

Σύγχυση και αναστάτωση επικράτησε την ώρα εκείνη μεταξύ του εκκλησιάσματος που δεν ήξερε πώς να αντιδράσει μπροστά στην απρόσμενη τροπή που πήρε η ανάγνωση της εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία τονίζει μεταξύ άλλων, ότι ο εμβολιασμός κατά της νόσου Covid – 19 δεν έρχεται σε αντίθεση με τη χριστιανική διδασκαλία συστήνοντας σε όλους σε συνεννόηση με το γιατρό τους να κάνουν το εμβόλιο.

Η Εγκύκλιος

«Τό τελειότερο δημιούργημα το? Θεο? ε?ναι ? ?νθρωπος, ? ?πο?ος πλάστηκε γιά νά ζε? α?ώνια. ? ?γωισμός ?δήγησε τόν ?νθρωπο στήν πτώση καί ? πτώση ?φερε ?ς συνέπεια τίς ?σθένειες καί τόν θάνατο.

? Δημιουργός μας, γιά νά ?παλύνει τόν πόνο τ?ν ?νθρώπων ?πό τίς ?σθένειες, μ?ς χάρισε τήν ?ατρική ?πιστήμη καί τά φάρμακα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ? Προφήτης ?σαΐας μέ τήν βοήθεια τ?ς τότε ?ατρικ?ς, ?θεράπευσε τόν ?ζεκία.

Στήν Καινή Διαθήκη ?ξ ?λλου, ? ?διος ? Κύριός μας τονίζει τήν ?ναγκαιότητα τ?ς ?ατρικ?ς ?πιστήμης λέγοντας: «ο? χρείαν ?χουσιν ο? ?σχύοντες ?ατρο?, ?λλ’ ο? κακ?ς ?χοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ?ταν τό σ?μα ?σθενε?, ?πάρχει ?νάγκη τ?ς συνδρομ?ς τ?ν ?ατρ?ν.

? ?γιος Νεκτάριος ?πίσης, λίγο πρίν ?πό τόν θάνατό του, μή ?ντέχοντας τούς πόνους τ?ς ?σθενείας του, ζήτησε ?ατρική φροντίδα στό ?ρεταίειο Νοσοκομε?ο, ?που καί ?κοιμήθη.

?λλά καί ? ?γιος Λουκ?ς ? ?ατρός, πρωτοπόρος σέ ?ατρικά ?πιστημονικά ?πιτεύγματα, χάριζε καί ?ξακολουθε? καί μετά τήν κοίμησή του νά χαρίζει, μέ τήν δύναμη το? ?γίου Πνεύματος, στούς ?νθρώπους τήν ?γεία το? σώματος, ?λλά καί τ?ς ψυχ?ς.

Στήν ?ποχή μας, ? ?σιος Πορφύριος ?νεδείχθη ? κατ’ ?ξοχήν ?γιος τ?ν Νοσηλευτικ?ν ?δρυμάτων καί, γνωρίζοντας ?σο κανείς ?λλος τόν πόνο τ?ν ?σθεν?ν, ζητο?σε ?πό τούς ?νθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισμό τ?ν ?ατρ?ν καί ?ταν τούς ?πισκέπτεται ? ?ρρώστια νά ?πευθύνονται σέ α?τούς γιά βοήθεια.

?τσι καί σήμερα, ? ?κκλησία ?μπιστεύεται τήν ?πιστημονική κοινότητα τ?ν ?ατρ?ν, ? ?ποία νυχθημερόν ?γωνίζεται γιά τήν ?παλλαγή τ?ν ?νθρώπων ?πό τήν θανατηφόρο πανδημία.

Μέ τόν φωτισμό το? Θεο? καί τήν ?πίπονη προσπάθεια τ?ν ?πιστημόνων ?ρευνητ?ν, ? ?νθρωπότητα ?χει πλέον στήν διάθεσή της τό ?μβόλιο, τό ?πο?ο ε?ναι ?κανό νά ?ψώσει τε?χος στήν ?ξάπλωση τ?ς πανδημίας.

? ?λπίδα ?χει ?νατείλει γιά ?πιστροφή στήν κανονικότητα, ?λλά, κυρίως, γιά τήν ?νεμπόδιστη συμμετοχή στά Θε?α Μυστήρια τ?ς ?κκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ?λων μας κατά τό Μυστήριο τ?ς Θείας Ε?χαριστίας.

? ?ερά Σύνοδος τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος, γνωρίζοντας πώς ? ?μβολιασμός ?ποτελε? μέγιστη πράξη ε?θύνης ?πέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστ? σέ ?λους, σέ συνεννόηση μέ τόν ?ατρό τους, νά ?ξιοποιήσουν τό δ?ρο α?τό πού μ?ς χάρισε ? Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ?αυτούς μας, ?λλά καί κάθε ?νθρωπο «?πέρ ο? Χριστός ?πέθανε» (Ρωμ. 14, 15).

Καί θέλει α?θεντικ?ς νά διαβεβαιώσει πώς α?τό τό ?μβόλιο δέν ?ρχεται σέ καμία ?ντίθεση μέ τήν ?γιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τ?ς ?γίας μας ?κκλησίας.

? φόβος γιά ?τιδήποτε ε?ναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργε? ?ντιδράσεις ? καχυποψία μέ ?ποτέλεσμα, πολλές φορές, νά ?κούγονται φωνές, πού προκαλο?ν σύγχυση καί διαχωρισμό. Α?τό ?μως ?ρχεται σέ ?ντίθεση μέ τό α?τημα το? Κυρίου μας, κατά τήν ?ρχιερατική Του Προσευχή, «?να πάντες ?ν ?σι» (?ω. 17, 21).

Στήν δύσκολη α?τή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, ?ψηλό α?σθημα ε?θύνης, ?λληλεγγύη, ?γάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον διότι ?άν α?τά ?κλείψουν, ? φόβος κυριεύει τίς καρδιές τ?ν ?νθρώπων καί κατά τόν Προφήτη Δαβίδ «?κε? ?δειλίασαν φόβ?, ο? ο?κ ?ν φόβος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ?ν Κυρί? ?γαπητά,

Σ?ς καλο?με νά ?κο?τε τήν φωνή τ?ς ?πιστήμης καί τ?ν ε?δικ?ν, ο? ?πο?οι πάντοτε μέ ?ψηλό α?σθημα ε?θύνης ?νημερώνουν τούς πολίτες, προτείνοντας ?νδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στήν ?ντιμετώπιση τ?ν δυσχερει?ν, πού κάθε φορά προκύπτουν.

Πολλές φορές, στά μέσα κοινωνικ?ς δικτυώσεως προβάλλονται ?βασάνιστα ?πόψεις, ο? ?πο?ες στερο?νται ?πιστημονικότητος, ?λλά καί ?κκλησιαστικο? πνεύματος.

Γι’ α?τό ?φιστο?με τήν προσοχή, ?πενθυμίζοντας τά λόγια το? Ε?αγγελιστο? τ?ς ?γάπης ?γίου ?ωάννου το? Θεολόγου «μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ?λλά δοκιμάζετε τά πνεύματα ε? ?κ το? Θεο? ?στιν» (?ω. Α΄, 4, 1).

Παιδιά μας,

Καλο?με ?λους σέ πανστρατιά προσευχ?ς, ? ?ποία ?λλωστε ?ποτελε? καί τό κατ’ ?ξοχήν ?πλο τ?ν Χριστιαν?ν, ?στε μαζί καί μέ τήν τήρηση τ?ν ?ατρικ?ν ?δηγι?ν καί μέ τήν βοήθεια τ?ν ?πιστημονικ?ν ?πιτευγμάτων, νά ?κλείψει ? πανδημία καί ? ?σμή θανάτου ?πό τήν ?νθρωπότητα καί ?λοι ?νωμένοι νά δοξάζουμε τόν ?ρχηγό τ?ς Πίστεώς μας, ?ησο? Χριστό, ? ?πο?ος ?λθε σέ α?τόν τόν κόσμο «?να ζωήν ?χωμεν καί περισσόν ?χωμεν» (?ω. 10, 10).

Μετά τ?ς ?ν Κυρί? ?γάπης καί πολλ?ν πατρικ?ν ε?χ?ν.

† ? ?θην?ν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† ? Μυτιλήνης, ?ρεσσο? καί Πλωμαρίου ?άκωβος
† ? Γουμενίσσης, ?ξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† ? Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† ? Διδυμοτείχου, ?ρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† ? Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς καί Κονίτσης ?νδρέας
† ? Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† ? ?ρτης Καλλίνικος
† ? ?λίου, ?χαρν?ν καί Πετρουπόλεως ?θηναγόρας
† ? Ζακύνθου Διονύσιος
† ? Κηφισίας, ?μαρουσίου καί ?ρωπο? Κύριλλος
† ? Νέας ?ωνίας, Φιλαδελφείας, ?ρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† ? Γλυφάδας, ?λληνικο?, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης ?ντώνιος

? ?ρχιγραμματεύς
† ? ?ρε?ν Φιλόθεος»

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

close menu
x