Γενικά

1967 - 2017: Η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Αν γυρι?σουμε τις σελι?δες της αγορα?ς του αυτοκινη?του τα τελευται?α 50 χρο?νια, θα δου?με πολλαπλε?ς διακυμα?νσεις απο? πλευρα?ς πωλη?σεων.

Διακυμα?νσεις ανοδικε?ς και καθοδικε?ς, που συνυπα?ρχουν πα?ντα με την πολιτικη? σταθερο?τητα, την ανα?πτυξη και την οικονομι?α.

Του Άρη Γαλανόπουλου

Το 1967, το συ?νολο των εταιρειω?ν η?ταν οικογενειακε?ς επιχειρη?σεις, που σε δυ?σκολους καιρου?ς προσπαθου?σαν να φε?ρουν τον κο?σμο κοντα? στο αυτοκι?νητο. Οι ταξινομη?σεις-πωλη?σεις καινου?ργιων αυτοκινη?των το 1967 η?ταν 19.266 αυτοκι?νητα, το 1968 η?ταν 23.895, το 1969 η?ταν 26.061 και το 1970 η?ταν 34.384.

1971-1980
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ: 823.415
Στη δεκαετι?α που ακολουθει? ο κο?σμος ε?ρχεται πιο κοντα? στο αυτοκι?νητο, με καλυ?τερη χρονια? το 1978, με την αγορα? να φτα?νει τις 152.666 πωλη?σεις, ενω? το ε?τος με τις χαμηλο?τερες ταξινομη?σεις η?ταν το 1971, με 39.413 αυτοκι?νητα.

1981-1990
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ: 968.422
Το ενδιαφε?ρον για απο?κτηση καινου?ργιου αυτοκινη?του αυξα?νεται, με καλυ?τερη χρονια? το 1982 με 123.350 πωλη?σεις, ενω? το 1990 ανεβαι?νει στις 174.226 ταξινομη?σεις, αριθμο?ς που χαρακτηρι?στηκε ικανοποιητικο?ς.

1991-2000
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ: 1.969.584
Μπαι?νοντας στη δεκαετι?α 1991-2000, η αγορα? ε?χει σταθεροποιηθει? πλε?ον, με πα?νω απο? 129.000 πωλη?σεις ετησι?ως, ενω? το 2000 σημειω?νεται αυ?ξηση ταξινομη?σεων, στις 312.558.

2001-2010: Η χρυσή δεκαετία
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ: 2.738.650
Η δεκαετι?α 2001-2010 ει?ναι η χρυση? δεκαετι?α για την αγορα? αυτοκινη?του. Μια δεκαετι?α κατα? την οποι?α το 2004, ε?τος Ολυμπιακω?ν Αγω?νων, ε?φτασε τις 312.247 ταξινομη?σεις, ενω? τα υπο?λοιπα χρο?νια οι πωλη?σεις παρε?μειναν πα?νω απο? 235.000. Τε?λος, η δεκαετι?α ε?κλεισε με 152.130 ταξινομη?σεις, με το 2010 να αποτελει? και την αρχη? της οικονομικη?ς υ?φεσης και κρι?σης στη χω?ρα μας.

Η δεκαετι?α που διανυ?ουμε ολοκλη?ρωσε την 50ετι?α το 2017 και το 2012 και το 2013 η αγορα? γυ?ρισε σε εποχε?ς δεκαετι?ας 1973, αφου? οι ταξινομη?σεις δεν ξεπε?ρασαν τις 62.200. Η συνε?χεια απο? το 2014 ε?ως και το τε?λος του 2017 βρι?σκει την αγορα? με μια μικρη? ανοδικη? πορει?α και το 2017 κλει?νει με 94.710 αυτοκι?νητα. Το 2018, τους πρω?τους πε?ντε μη?νες, η αγορα? συνεχι?ζει την ανοδικη? της πορει?α και υπα?ρχει αισιοδοξι?α ο?τι, αν δεν υπα?ρξει κα?ποιος απρο?βλεπτος παρα?γοντας, θα ξεπερα?σει το φρα?γμα των 108.000 ταξινομη?σεων. Αξι?ζει να αναφερθει? ο?τι οι εταιρει?ες καταβα?λλουν μεγα?λες προσπα?θειες ω?στε να ε?ρθει ο κο?σμος πιο κοντα? στο αυτοκι?νητο, με πολλε?ς προσφορε?ς με πολλα? νε?α μοντε?λα που ε?ρχονται στην ελληνικη? αγορα? και νε?α χρηματοδοτικα? προγρα?μματα.

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

close menu
x