Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, με το οποίο αναδιαρθρώνεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αναβαθμίζεται το σύστημα εθελοντισμού της και αναδιοργανώνεται το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11183582.pdf

Σύγχρονο - ευέλικτο - αποτελεσματικό πλαίσιο

Στόχος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού πλαισίου αντιμετώπισης των ολοένα αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, που θα εγγυάται την προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Καθιερώνεται 3ετής εθνικός σχεδιασμός πολιτικής προστασίας

Με το σχέδιο νόμου συστήνεται ο Εθνικός Μηχανισμός εποπτευόμενος από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ενώ για τον καθορισμό της στρατηγικής διαχείρισης συστήνεται και Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών σε εθνικό επίπεδο.

Ρυθμίζονται επίσης επακριβώς οι δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού ως προς την πρόληψη την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση, καθώς και η διάρθρωσή του με το δυναμικό και τα μέσα που αυτός θα λειτουργεί, ενώ καθιερώνεται εθνικός σχεδιασμός πολιτικής προστασίας τριετούς διάρκειας ο οποίος συντάσσεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, συνιστώνται 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πολιτικής προστασίας.

Και προσδιορίζονται:

-τα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών (ΠΔΕΑ) μέσω των οποίων θα υποστηρίζεται επιχειρησιακά και λειτουργικά ο Εθνικός Μηχανισμός

-τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

-οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.

Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων

Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ίδρυση Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, η οποία θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Θα αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας – οι οποίες αναδιοργανώνονται -  και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων που συστήνεται με ρύθμιση του νομοσχεδίου.

Στο μέρος Β' του νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, ενώ στο μέρος Γ' περιγράφονται λεπτομερώς οι τρόποι αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος ως προς την αποστολή, τη διοργάνωση και τη στελέχωσή του.

Μετεγκατάσταση φυλακών Κορυδαλλού

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις σχετικά με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Από αυτές ξεχωρίζει η ανάθεση του έργου μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την οποία προβλέπονται υποχρεωτικά αντισταθμιστικά οφέλη αναπτυξιακού χαρακτήρα για τον Δήμο όπου θα μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις.

Πηγή: Skai.gr

ON DEMAND: Όλα τα ρεπορτάζ στο επίσημο κανάλι του ΣΠΟΡ FM στο youtube